INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Kdo jsme a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Jsme společnost FinBakers s.r.o., Na Folimance 2155/15, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha, IČO: 091 515 41, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 331699 (dále jen „my“, „společnost“ nebo „správce“) a zpracováváme ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), vaše následující osobní údaje:

jméno, příjmení a osobní identifikační číslo rodné číslo, číslo občanského, popř. jiného průkazu);

adresa trvalého nebo jiného pobytu;

státní občanství;

místo narození;

rodinný stav;

nejvyšší dosažené vzdělání;

počet vyživovaných dětí;

způsob bydlení;

IČO;

číslo mobilního telefonu;

e-mailová adresa;

číslo bankovního účtu;

nahrávané telefonní hovory;

informace o pravidelných příjmech a jejich zdroji a informace o pravidelných výdajích;

informace o domácnosti;

další kontaktní informace;

výpis z bankovního účtu až za posledních 12 měsíců včetně veškerých transakcí na výpisu;

informace z úvěrových databází a veřejných registrů;

kopie dokladů poskytnutých za účelem plnění našich povinností před uzavřením Smlouvy nebo v průběhu jejího trvání;

popř. další potřebné doklady či dokumenty.

 

Za jakými účely Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje budou zpracovány v rámci kontrolní činnosti podporující předcházení podvodnému jednání (takové zpracování umožňuje zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu) a k posouzení schopnosti a vaší ochoty splnit smluvní závazky – tedy musíme je zpracovat, abychom mohli posoudit vaši schopnost splácet. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.

Dále je nutné vaše osobní údaje zpracovat za účelem uzavření a plnění smlouvy o poskytnutí úvěru, tedy z důvodu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Vaše osobní údaje budou zpracovány taktéž z důvodu budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

 

Doba zpracování

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání smlouvy a dále po dobu 10 let od splnění vzájemných finančních závazků, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě, kdy k uzavření smlouvy nedošlo, ale podali jste žádost o úvěr, budou vaše osobní údaje zpracovány po dobu 1 roku od zamítnutí, případně zrušení žádosti.

 

Kdo nám může se zpracováním Vašich údajů pomoci a za jakými účely?

Společnost může před uzavřením smlouvy a také během jejího trvání získávat informace o vaší bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti z registrů evidujících příslušné informace (zejména v případě, kdy nebudete plnit podmínky stanovené výše uvedenou smlouvou řádně a včas) a zpracovávat tak vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, popř. rodné číslo za účelem ověření platební morálky, a tedy ochrany práv a povinností společnosti.

Na takovém zpracování se mohou podílet jako zpracovatelé osobních údajů další subjekty – zejména:

SokordiaTech s.r.o., IČ 09264515;

SOLUS, IČ 69346925;

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., IČ 26212242;

CRIF – Registr platebních informací s.r.o. (REPI), IČ 05775809;

CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. (BRKI), IČ 26199696;

CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. (NRKI), IČ 71236384;

Společnost pro informační databáze, a.s. (TelcoScore), IČ 26118513;

Intrum Justicia s.r.o., IČ 250 83 236;

Databáze Ministerstva vnitra České republiky pro ověření platnosti osobních dokladů;

Sokordia, s.r.o, IČ 29190088;

Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů, z. s., IČ 027 34 311;

O2 Czech republic a.s., IČ: 601 93 336;

O2 Family, s.r.o., IČ: 242 15 554;

T-mobile Czech Republic, a.s., IČ: 649 49 681;

Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 257 88 001.

Vezměte také, prosíme, na vědomí, že společnost může za účelem ochrany svých majetkových práv a zjištění a potvrzení informací, které jste uvedl v žádosti o úvěr kontaktovat třetí osoby a zpracovávat tak za tímto účelem vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, případně výše úvěru. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti.

 

Zasílání obchodních sdělení

Elektronické kontakty, které od vás získáme v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy, můžeme využít pro zasílání obchodních sdělení týkajících se stejných nebo obdobných služeb, a to až do doby, kdy s takovým zpracováním vyjádříte nesouhlas. Takový postup umožňuje ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Vaše osobní údaje budeme pro tyto účely zpracovávat po dobu 5 let od uzavření smlouvy nebo jednání o ní. Nesouhlas s takovým zpracováním můžete vyjádřit písemně na adrese naší společnosti.

 

Další subjekty, které nám se zpracováním pomáhají

Zpracování osobních údajů je prováděno společností FinBakers s.r.o., tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také další zpracovatelé výše uvedení a dále:

třetí strany, na jejichž webových stránkách můžete vyplnit formulář žádosti o úvěr;

v případě neplnění závazků ze smlouvy inkasní agentury;

Daktela s.r.o, IČ: 27232263;

Messente Communications Ltd., Reg. Code: 12418041;

Webkomplet, s.r.o.; IČ: 29185084;

SokordiaTech s.r.o., IČ: 09264515;

CREDITONLINE, UAB, Reg.Code: 301867534;

Česká Pošta, s.p., IČ: 47114983;

Fincollect SE, IČ: 06435238;

Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685;

Google Czech Republic, s.r.o., IČ: 27604977.

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 

Automatizované zpracování

Abychom mohli posoudit vaši schopnost a ochotu splácet, využíváme zpracování formou automatizovaného rozhodování, přičemž toto je nezbytné k uzavření smlouvy. Zpracování probíhá prostřednictvím vlastního interního systému, který je propojený s výše uvedenými registry, a který na základě vstupních dat a použitého algoritmu vyhodnotí potenciální riziko spočívající v neschopnosti či neochotě hradit závazky vzniklé v případě poskytnutí úvěru a zároveň přispívá k odhalování podvodů. Takový postup umožňuje čl. 22 odst. 2. písm. a) Nařízení. V souvislosti s použitím zpracování formou automatizovaného rozhodnutí máte právo na lidský zásah proti takovému rozhodnutí, právo vyjádřit svůj názor proti výsledku takového zpracování a právo napadnout takové rozhodnutí.

 

Kontakt na nás

Společnost má osobu tzv. pověřence. Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na e-mailové adrese posta@uoou.cz.

 

Přečtěte si, jaká máte práva

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,

vznést námitku proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu,

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,

na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Přečetl/a jsem si podmínky služby