SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, číslo bankovního účtu, IČO, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, které Společnost FinBakers s.r.o., Na Folimance 2155/15, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha, IČO: 091 515 41 (dále jen „Společnost“), získá, za účelem adresného nabízení obchodu či služeb a za účelem předání těchto osobních údajů dalším fyzickým a právnickým osobám, zejména:

K adresnému nabízení obchodu či služeb. Tímto souhlasem opravňuji Společnost a další fyzické a právnické osoby, jimž Společnost mé osobní údaje poskytla, aby používali mou elektronickou adresu a telefonní číslo za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jejich vlastních produktů či služeb. Toto zpracování je dobrovolné a udělení či neudělení souhlasu s ním nemá žádný vliv na uzavření smlouvy. Souhlas uděluji na dobu 10 let ode dne udělení tohoto souhlasu. Tento souhlas lze však kdykoliv odvolat. Mám právo požádat Společnost o poskytnutí informace o zpracování svých osobních údajů, aby mi poskytla informace o osobních údajích, které o mně vede, a také požadovat jejich opravu, blokování, doplnění nebo likvidaci, pokud se to ukáže nezbytným. Před udělením souhlasu jsem byl(a) informován(a) o zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Souhlasím s tím, aby Společnost, za účelem ochrany svých majetkových práv před uzavřením smlouvy získávala informace o mé bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti, a zpracovávala tak mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, IČO, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, zejména z následujících databází:

3.

a souhlasím, aby se na takovém zpracování podíleli jako zpracovatelé osobních údajů také:

a souhlasím s využitím následujících databází a zpracováním osobních údajů v nich v případě, že nebudu plnit podmínky stanovené smlouvou uzavřenou mezi mnou a Společností:

4. Souhlas uděluji na dobu 10 let ode dne udělení tohoto souhlasu. Tento souhlas lze však kdykoliv odvolat. Mám právo požádat Společnost o poskytnutí informace o zpracování svých osobních údajů, aby mi poskytla informace o osobních údajích, které o mně vede, a také požadovat jejich opravu, blokování, doplnění nebo likvidaci, pokud se to ukáže nezbytným. Před udělením souhlasu jsem byl(a) informován(a) o zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Souhlasím s tím, aby Společnost, kontaktovala další osoby za účelem ochrany svých majetkových práv a zjištění a potvrzení informací, jež jsem uvedl(a) v žádosti o úvěr či ve smlouvě o úvěru a aby Společnost v případě nutnosti, či v případě, že to bude vhodné, těmto osobám sdělila veškeré informace, jež jsou jí o mně známy, především jméno, příjmení, IČO, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, výše úvěru, o kterou žádám, a má právo požadovat po těchto osobách informace o mé osobě, jež jsou pro uzavření a plnění smlouvy o úvěru podstatné. Tento souhlas uděluji do konce jednání se Společností FinBakers s.r.o. o uzavření smlouvy o úvěru a smluvního vztahu se Společností FinBakers s.r.o., mohu jej však kdykoliv odvolat. Mám právo požádat Společnost o poskytnutí informace o zpracování svých osobních údajů, aby mi poskytla informace o osobních údajích, které o mně vede, a také požadovat jejich opravu, blokování, doplnění nebo likvidaci, pokud se to ukáže nezbytným. Před udělením souhlasu jsem byl(a) informován(a) o zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6. Souhlasím s tím, aby Společnost, zpracovávala mé osobní údaje v rámci kontrolní činnosti podporující předcházení podvodnému jednání podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství, obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a IČO, a kopií dokladů, které jsem Společnosti za účelem plnění jejích povinností před uzavřením Smlouvy nebo v průběhu jejího trvání poskytl(a). Souhlas uděluji na dobu 10 let ode dne udělení tohoto souhlasu. Tento souhlas lze však kdykoliv odvolat. Mám právo požádat Společnost o poskytnutí informace o zpracování svých osobních údajů, aby mi poskytla informace o osobních údajích, které o mně vede, a také požadovat jejich opravu, blokování, doplnění nebo likvidaci, pokud se to ukáže nezbytným. Před udělením souhlasu jsem byl(a) informován(a) o zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Je mi známo, že nejsem povinen/povinna poskytnout Společnosti, své osobní údaje ani svůj souhlas s jejich zpracováním. Mohu také svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Mám také právo požádat Společnost o poskytnutí informace o zpracování mých osobních údajů, o poskytnutí informace o osobních údajích, které o mně vede, a také požadovat jejich opravu, blokování, doplnění nebo likvidaci, pokud se to ukáže nezbytným.

V Praze dne
Rodné číslo [Vaše rodné číslo]

Chtěl/a bych dostávat akční nabídky